Polityka prywatności

I. Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych w związku z:

– korzystaniem z usług oferowanych przez Towarzystwo Gospodarcze MEBLOPOL Sp. z o.o.
– korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.meblopol.pl
– kierowania do nas każdej korespondencji, w tym drogą elektroniczną.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych zobowiązujemy się do ich starannego przechowywania i zabezpieczania. W celu zapobiegania udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy pod względem zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Towarzystwo Gospodarcze MEBLOPOL Sp. z o.o. (zwanym dalej Administratorem) z siedzibą przy ul. Bogusławskiego 11 w Poznaniu (kod pocztowy 60-214). Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem .

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt na ww. adres e-mail lub telefonicznie czy też pisemnie – nasze dane teleadresowe są podane w zakładce KONTAKT.

3. RODZAJE PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

W celu ułatwienia korzystania z niniejszej Polityki Prywatności, podzieliliśmy przetwarzane przez nas dane ze względu na osoby i podmioty prawne, których dane posiadamy:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) Okres przetwarzania
1) korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działanianiezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - polegającego na prowadzeniu strony internetowej
2 lata od ostatnich odwiedzin strony internetowej
2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy
Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) Okres przetwarzania
1) wybór kandydata do pracyprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - polegającego na zatrudnianiu nowego personelu do 6 miesięcy od daty zebrania danych
Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) Okres przetwarzania
1) nawiązywanie relacji handlowych – zakup towarów i usługprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - polegającego na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia
2) zawarcie i wykonanie umowy kupna lub wykonania usługiprzetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)do momentu rozwiązania umowy
3) składanie reklamacji, skarg, wniosków przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - polegającego na dbaniu o jakości dostaw 2 lata od złożenia reklamacji, skargi, wniosku
4) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy
Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) Okres przetwarzania
1) nawiązywanie relacji handlowych - sprzedażprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dążeniu do sprzedaży usług do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
2) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) do momentu rozwiązania umowy
3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy 2 lata od złożenia reklamacji, skargi, wniosku
4) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5) ściąganie należności przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na utrzymaniu płynności finansowej do momentu pełnego rozliczenia
6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy 10 lat od zakończenia współpracy
7) marketing usług własnych przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy 2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu
8) marketing usług / towarów obcych - partnerów przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczych 2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu
Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) Okres przetwarzania
1) nawiązywanie relacji handlowych - sprzedażprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dążeniu do sprzedaży usług do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia
2) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku
3) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
4) ściąganie należności przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na utrzymaniu płynności finansowej do momentu pełnego rozliczenia
5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy 10 lat od zakończenia współpracy
Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) Okres przetwarzania
1) rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedzi niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi5 lat od nadania lub odebrania korespondencji
2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy10 lat od zakończenia współpracy

4. ODBIORCY DANYCH

Administrator nie będzie przekazywać ani ujawniać danych osobowych osobom niepowołanym, z wyłączeniem naszych podwykonawców, takich jak dostawcy usług: prawnych, księgowych, IT, hostingu poczty, archiwizacyjnych, pocztowych, kurierskich i marketingowych. Dane te będą przekazywane wyłącznie w celu zapewnienia właściwego poziomu usług wymienionych w pkt. 1 niniejszej Polityki Prywatności.

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, w każdej chwili masz prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2. sprostowania swoich danych osobowych,
3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
5. przeniesienia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wyżej wymienione prawa zostaną przez nas wykonane bezzwłocznie, z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do:

– przeprowadzenia procesu rekrutacji,
– nawiązania współpracy handlowej,
– wymiany korespondencji.

Bez podania swoich danych, nie jest możliwe składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonania.

6. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY

a) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
– poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”),
– w ramach odwiedzin na stronie www.meblopol.pl mogą być zbierane dane o numerach IP użytkowników.

b) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

7. ZASTRZEŻENIA

a) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej firmy i serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

b) Administrator nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail lub jeżeli osoba niepowołana weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamanie do systemów informatycznych, włamanie na konta pocztowe, itp).

II. Polityka plików cookies

Informujemy, iż witryna www.meblopol.pl używa plików cookies.

Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, tablet, smartfon, lodówka lub inne urządzenia elektroniczne), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której użytkownik korzysta ze strony www.meblopol.pl. Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, poprzez fakt zezwalania na obsługę tych plików w konfiguracji swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookies, powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej, poprzez zmianę konfiguracji przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanej przeglądarki (przy czym niektóre funkcje naszej strony mogą przestać działać poprawnie) lub zrezygnować z przeglądania strony www.meblopol.pl.

Pliki cookies na stronie www.meblopol.pl są używane wyłącznie dla celów:
• uzyskiwania informacji o tym, czy użytkownik wszedł na stronę po raz pierwszy czy też wcześniej już odwiedzał naszą witrynę,
• zbierania anonimowych informacji służących do obliczania statystyk odwiedzin serwisu oraz badania sposobu przeglądania naszych stron przez internautów,
• przechowywania informacji o adresie URL, z którego użytkownik przeszedł na stronę www.meblopol.pl.

Tożsamość użytkownika strony www.meblopol.pl nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.

Na urządzeniu użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich: Google, Facebook, Twitter i innych. Z informacjami na temat obsługi plików cookies pochodzących z tych witryn, prosimy zapoznać się na stronach internetowych należących do tych podmiotów lub skontaktować się w inny sposób we własnym zakresie.